środa, 16 grudnia 2009

Podział działalności ludzkiej na sferęprodukcyjną i nieprodukcyjną.

Wymienione rodzaje pracy tworzą nową wartość, a więc — w skali całej gospodarki narodowej — dochód narodowy. Pozostałe prace, wykonywane w urzędach państwowych, w dziale obrony narodowej, organizacjach społecznych i politycznych, w kulturze, oświacie, ochronie zdrowia itp., mają charakter nieprodukcyjny, a więc ludzie zatrudnieni w wymienionych działach nie uczestniczą bezpośrednio w wytwarzaniu dochodu narodowego. Prace te są jednak niezbędne z punktu widzenia zarówno różnorodnych potrzeb jednostki, jak i całego społeczeństwa. Wynika stąd ważny wniosek, że pko kredyt studencki nie jest równoznaczne z pojęciem pracy użytecznej, tak jak praca nieprodukcyjna nie jest bynajmniej synonimem pracy nieużytecznej. Podział na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną nie opiera się na kryteriach społecznych, ale na stosunku danej pracy do materialnego procesu produkcji.
Z tego punktu widzenia zachowuje on swoją aktualność we wszystkich ustrojach społeczno-ekonomicznych. Orientacyjne granice podziału wszelkich form ludzkiej działalności na sferę produkcyjną i nieprodukcyjną można przedstawić w formie schematu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz