środa, 16 grudnia 2009

Różne cele gospodarki narodowej.

To, co było Wielokrotnie liczone w produkcie globalnym, przy obliczaniu dochodu narodowego zostaje w całości odjęte.
Tak więc wielkość produktu globalnego i wielkość dochodu narodowego służą różnym celom i różnym potrzebom gospodarki planowej.
Na początku niniejszego rozdziału zaznaczyliśmy/^że wielkość produktu globalnego oraz wielkość dochodu narodowego ; można obliczyć posługując się miernikiem wartościowym (cenami). Dla bieżących potrzeb planowania produkcji obie wielkości, tzn. produkt globalny i kredyt studencki, ewidencjonowane są w cenach bieżących, czyli w takich, jakie kształtują się w danym czasie na rynku. W ten sposób plany zaopatrzenia produkcji i plany zbytu oraz plany podziału dochodu narodowego pomiędzy różne grupy ludności, pomiędzy różne cele gospodarki narodowej, zostają powiązane z polityką cen państwa na rynku, z planami finansowymi, kredytowymi, z budżetem centralnym itp.
Obliczenia w cenach bieżących nie pozwalają na porównanie wyników rozwoju gospodarczego danego kraju w dwóch różnych okresach czasu, gdyż ceny ulegają różnym zmianom i poważnie zniekształcają rzeczywisty wzrost dochodu narodowego. Miarą tego rozwoju jest dynamika fizycznych rozmiarów dochodu narodowego (tzn. wzrost masy końcowych dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych). Dynamikę tę można badać posługując się cenami stałymi z jakiegoś wybranego okresu, czyli tzw. cenami porównywalnymi (wszystkie dobra wchodzące w skład dochodu narodowego ewidencjonujemy np. w cenach z 1971 r.). Ceny stałe potrzebne są nie tylko do ba-I dania tempa wzrostu gospodarki narodowej w przeszłości, ale .// również do układania perspektywicznych i wieloletnich planów dotyczących wzrostu dochodu narodowego, funduszu kon-sumpcji, wielkości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz